به نام خدا
رژیم غذایی |

رژیم غذایی

راهنمای غذا خوردن

راهنمای غذا خوردن

بسیاری از مردم در مورد غذا خوردن با مشکلاتی مواجه هستند و غالبا در اظهار نظرهایشان در مورد غذا خوردن اشکالات و اشتباهاتی وجود دارد. برای نمونه بسیاری از بیماران با مفهوم رژیم غذایی آشنا نیستند و دقیقا نمی دانند چه غذاهایی برای آنها مناسب و مفید است. بعضی از بیماران تمایل به خوردن غذاها را ندارند و برعکس بعضی از غذاها را بیشتر دوست دارند. توجه به این حالات از نظر تغذیه ای و درمان آنها اهمیت زیادی دارد.

ادامه مطلب راهنمای غذا خوردن

چهار نکته در مورد آداب غذا خوردن

چهار نکته در مورد آداب غذا خوردن

۱- دقیق، منظم و کافی غذا بخورید
با تنظیم حجم مناسب وعده‌ها و میان‌وعده‌های غذایی می‌توان از ابتلا به بسیاری بیماری‌های غیرواگیر که این روزها درصد کثیری از مردم گرفتار آن‌ها هستند، پیشگیری کرد. اگر می‌گویم مراقب حجم غذای خود باشید، معنی‌اش این نیست که

ادامه مطلب چهار نکته در مورد آداب غذا خوردن

میوه های خشک؛ یکی از تنقلات سالم!

میوه های خشک؛ یکی از تنقلات سالم!

همه ما به مصرف تنقلات غذایی علاقه مندیم، اما بهتر آنست که تنقلات غذایی خود را از اقلام غذایی مغذی و سالم انتخاب کنیم. میوه های خشک یکی از گزینه هایی هستند که می توان آنها را به عنوان یکی از تنقلات غذایی سالم در نظر گرفت. ولی تاثیر مصرف میوه های خشک بر کیفیت رژیم غذایی و وضعیت وزن بدن چگونه است؟ مطالعات اپیدمیولوژی کافی با موضوع  بررسی تاثیر مصرف میوه های خشک بر کیفیت رژیم غذایی و وضعیت وزن بدن، موجود نیستند. یک مطالعه جدید در همین راستا در سال ۲۰۱۱ به بررسی اثر مصرف میوه های خشک بر رژیم غذایی و ترکیب بدن پرداخت.

ادامه مطلب میوه های خشک؛ یکی از تنقلات سالم!

تغذیه و رژیم درمانی

 راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪ و رژﻳﻢ درﻣﺎﻧﻲ      

‫ﺑﺨﺶ ﻳﻚ : اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد رژﻳﻢ درﻣﺎﻧﻲ و ﭼﺎﻗﻲ و ﻻﻏﺮی

‫۱٫ ﭼﺎﻗﻲ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن دارد.

‫۲٫ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮادﭼﺎق وﻻﻏﺮدر ﺟﺎﻣﻌﻪ و وﺟﻮد اﻳﻦ اﺷﺨﺎص در اﻛﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ

‫؛ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﭼـﺎﻗﻲ و ﻻﻏـﺮی اﻣـﺮوزه ﻳـﻚ اﻣﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ.درﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﭼﺎﻗﻲ را ﻃﺎﻋﻮن ﻗﺮن ﻧﺎم ﺑﺮده اﻧﺪ.

ادامه مطلب تغذیه و رژیم درمانی